ВЛАСНИЦЬКІ ОЗНАКИ У ВИДАННЯХ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ КНИГОЗНАВСТВА У ФОНДАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ

Д. В. Ревенко

Анотація


У статті подано характеристику примірників видань Українського наукового інституту книгознавства, що зберігаються у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Надається короткий аналіз примірників, шляхів їх надходження до фондів бібліотеки, охарактеризовано власницькі ознаки.


Ключові слова


Український науковий інститут книгознавства (УНІК); бібліографознавство; бібліотекознавство; українська книга; Ю. Меженко

Повний текст:

PDF

Посилання


Архів Ф. Є. Петруня // Архів Наукової бібліотеки Одеського національного університета, відділ рідкісних книг і рукописів, к. 48, од. зб. 451, арк. 6-11.

Ковальчук Г. І. Український науковий інститут книгознавства (1922-1936) [Текст] / Г. І. Ковальчук; наук. ред. В. І. Попик ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2015. – 688 с.

Музичко О. Є. Взаємодія одеського та київського книгознавчих осередків у листуванні одеситів С. Я. Борового, Ф. Є. Петруня, І. Я. Фааса з киянами Ю. О. Меженко та Б. І. Зданевичем [Текст] / О. Є. Музичко // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2011. – Т. 15, вип. 21. – С. 55-71.

Самодурова В. В. Научная библиотека Одесского университета в 1920-е годы [Текст] / В. В. Самодурова // Наукова бібліотека в сучасному суспільстві. Історія. Проблеми. Перспективи : зб. ст. : до 185-річчя Наукової б-ки ОНУ ім. І.І. Мечникова / упоряд. : М. О. Подрезова, О. В. Суровцева, І. В. Шепельська ; відп. ред. В. А. Сминтина ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наукова б-ка. – Одеса : Астропринт, 2003. – С. 97-106.

Стрішенець Н. В. Бібліографічна спадщина Юрія Меженка [Текст] / Н. В. Стрішенець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 1997. – 144 с.

Українська книга XVI – XVIІ – XVIІІ ст. : труди Українського наукового інституту книгознавства [Текст] / за ред. : М. О. Макаренка, С. І. Маслова. – Київ : ДВУ, 1926. – Т. І. – 434 с.

Фаас І. Я. Інкунабули Центральної наукової бібліотеки м. Одеси : матеріяли до зводного каталогу інкунабул бібліотек України [Текст] = Faas I. Die Wiegendrucke der Zentralen wissenschaftlichen Bibliothek zu Odessa : (Materialien zu dem Gesamtkatalog der Wiegendrucke der Bibliotheken Ukrainas) / І. Я. Фаас ; Праці Центральної наукової бібліотеки м. Одеси. – Одеса, 1927. – 25 с.

Referenses

Arkhiv Petrunia F. Ie. [The Archives of Petrun F. Ie.]. Arkhiv Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universyteta, viddil ridkisnykh knyh i rukopysiv [Archive the Scientific library of the Odessa I. I. Mechnikov National University, department of rare books and manuscripts]. Kart. 48, № 451, pp. 6-11.

Kovalchuk H. I. Ukrainskyi naukovyi instytut knyhoznavstva (1922-1936) [Ukrainian Research Institute of Book Science (1922-1936)]. Kiev, 2015, 688 р.

Muzychko O. I. Vzaiemodiia odeskoho ta kyivskoho knyhoznavchykh oseredkiv u lystuvanni odesytiv S. Ia. Borovoho, F. Ie. Petrunia, I. Ia. Faasa z kyianamy Iu. O. Mezhenko ta B. I. Zdanevychem [Interaction between Odessa and Kiev bibliological cells in correspondence from Odessa S. Y. Borovoy, F. E. Petrunya, I. Y. Faasa to Kiev Y. O. Mezhenko and B. I. Zdanevich]. Visnik Odeskoho natsionalnogo universitetu [Odessa National University Herald]. Odessa, 2011, t. 15, no. 21, pp. 55-71.

Samodurova V. V. Nauchnaya biblioteka Odesskogo universiteta v 1920-e gody [The Scientific Library of Odessa University in 1920]. Naukova biblioteka v suchasnomu suspilstvi. Istoriia. Problemy. Perspektyvy [The scientific library in modern society. History. Problems. Prospects].Odessa, 2003, рр. 97-106.

Strishenets N. V. Bibliohrafichna spadshchyna Yuriia Mezhenka [The bibliographic heritage of Yurii Mezhenko]. Kiev, 1997, 144 р.

Ukrainska knyha 16-17-18 st. : trudy Ukrainskoho naukovoho instytutu knyhoznavstva [Ukrainian book of the 16-17-18th centuries: the works Ukrainian Research Institute of Book Science]. Kiev, 1926, 434 р.

Faas I. Ia. Inkunabuly Tsentralnoi naukovoi biblioteky m. Odesy : materiialy do zvodnoho katalohu inkunabul bibliotek Ukrainy [Incunabulums of the Central Scientific Library of Odessa]. Odessa, 1927, 25 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.