Про журнал

Галузь та проблематика

В міні-журналі розміщуються матеріали щорічної Звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова секції «Бібліотечно-бібліографічна справа». Висвітлюються основні дослідження співробітників Наукової бібліотеки ОНУ з історії розвитку бібліотечної справи, актуальних проблем дослідження комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи, нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації, а також різноаспектні бібліографічні студії.

Загальна інформація

Журнал є електронним засобом масової інформації, що висвітлює питання бібліотекознавства та бібліографознавства.

Міні-журнал вміщує матеріали щорічної Звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова секції «Бібліотечно-бібліографічна справа».

Діяльність журналу регламентується законодавством України, діючими Державними стандартами у галузі бібліотекознавства та видавничої справи.

 

Галузь та проблематика

Галузь та проблематика

•      вивчення та розкриття фонду Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова та бібліотек вищих учбових закладів шляхом бібліографічних розвідок;

•      публікація матеріалів досліджень з історії бібліотеки, формування її фонду, зокрема фонду стародруків та рідкісних видань;

•      вивчення особистих книжкових колекцій, рукописних та архівних матеріалів;

•      дослідження у галузі біографістики;

•      висвітлення проблем інноваційної діяльності сучасної бібліотеки, підвищення якості та впровадження нових методів бібліотечної роботи.

Політика розділів

  • До історії Наукової бібліотеки ОНУ
  • Дослідження книжкових колекцій, стародруків та рідкісних видань
  • Бібліотека у сучасномуінформаційному просторі 
  • Бібліографічні дослідження

Політика відкритого доступу

Журнал підтримує політику вільного доступу, виходячи з принципу вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Періодичність журналу

Журнал виходить раз на рік

 

Етика до публікацій

Етичні зобов'язання редакторів журналу

Усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов'язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.

Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту електронного журналу не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкарською) без попередньої письмової згоди авторів і редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело.

Редактор повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.

Етичні зобов’язання авторів

Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації. Редакція має право вилучити вже опубліковану статтю, якщо з'ясується, що в процесі публікації статті були порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики.

Первинне повідомлення про результати дослідження має бути досить повним і містити необхідні посилання на доступні джерела інформації.

Етичні зобов’язання рецензентів

Рецензент повинен об'єктивно оцінити якість рукопису і виклад, а також врахувати, якою мірою робота відповідає високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.

Рецензент не повинен оцінювати рукопис, з автором або співавтором якого він має особисті або професійні зв'язки, і якщо такі стосунки можуть вплинути на судження про рукопис.

Рецензент повинен поводитися з рукописом, присланим на рецензію, як з конфіденційним документом. Він не повинен показувати рукопис іншим особам або обговорювати її з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.

Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому засновані їх зауваження.

Рецензент повинен своєчасно надати відгук.

 

Рецензування статей

Матеріали рецензуються членами редакційної колегії журналу та/або сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об'єктивності і з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості.

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису. З автором узгоджуються правки, які, на думку редакції, можуть змінити зміст тексту.

Редакційна колегія наукового видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці журналу.

Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Авторські права

Правовласниками опублікованого матеріалу являються авторський колектив та засновник журналу на умовах, що визначаються видавничою угодою, що укладається між редакційною колегією та авторами публікацій. Ніяка частина опублікованого матеріалу не може бути відтворена без попереднього повідомлення та дозволу автора.

Публікація праць в Журналі здійснюється на некомерційній основі.

Автор безоплатно передає видавцю невиключне право використовувати твір з метою розміщення останнього на офіційному сайті електронного міні-журналу «Бібліотечно-бібліографічна справа». При цьому за автором, який передає невиключне право, зберігається право на використання твору і на передачуневиключного права на використання твору іншим особам.

Після публікації автор має право опублікувати свою роботу в будь-якому іншому засобі масової інформації лише з дозволу редакції журналу, з посиланням на журнал і з повідомленням редакційної колегії журналу про публікацію своєї роботи в іншому засобі масової інформації.