ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА ЖУРНАЛІСТА ТА ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА В. ЖАБОТИНСЬКОГО: ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В НБ ОНУ

Т. С. Кара

Анотація


У статті висвітлено життєвий та творчий шлях неординарної особистості Володимира (Зеєв-Вольф) Євгеновича Жаботинського на базі фондів Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Зроблено акцент на одеському періоді життя. Стисло проаналізовано вклад у громадську діяльність одного з фундаторів у становленні держави Ізраїль.


Ключові слова


В. Жаботинський; Одеса; громадський діяч; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Повний текст:

PDF

Посилання


Александров Р. «Если можно будет опять начать с Одессы» : к 125-летию со дня рождения Владимира (Зеева) Жаботинского / Ростислав Александров // Мигдаль – Times. – 2005. – № 1 (окт.-нояб.). – С. 10-11.

Антонішина Т. П. Національні погляди В. Жаботинського / Т. П. Антонішина, І. П. Мельничук // Інтелігенція і влада. Серія: Iсторія. – 2009. – Вип. 15. – С. 219-224.

Бела М. Мир Жаботинского / Моше Бела ; А. Лоренсон, М. Король. – Изд. 2-е, испр. – Иерусалим : Гешарим ; М. : Восточная л-ра, 1992. – 335 с.

Божко А. И. Владимир Жаботинский в Италии (к истории одного малоизвестного сонета) / А. И. Божко // «Серебряный век: диалог культур» : междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. С. П. Ильева (Одесса, 19-20 октября 2011 г.) / отв. ред.: Н. М. Раковская. – Одесса : Астропринт, 2012. – С. 674-683.

Божко А. И. Владимир Жаботинский в Италии / Анна Игоревна Божко // «Дом князя Гагарина...» : сб. ст. и публикаций / отв. ред.: С. Д. Гордовер. – Одесса : Афина, 2011. – Вып. 6, ч. 1. – С. 148-157.

Божко А. Итальянский сонет / Анна Божко // Мигдаль – Times. – 2014. – № 127. – С. 24-26.

Вайскопф М. «Козлиная песнь» Жаботинского / М. Вайскопф // Дерибасовская-Ришельевская : Одесский альманах. – 2003. – № 15. – С. 251-260.

Вайскопф М. Между Библией и авангардом: фабула Жаботинского / М. Вайскопф // Новое литературное обозрение. – 2006. – № 4. – С. 131-144.

Васильева Э. Семантика силы в романе В. Жаботинского «Самсон Назорей» / Э. Васильева // Одесса и еврейская цивилизация. Катастрофа, сопротивление, победа. IV международная научная конференция : сборник материалов (Одесса, 31 октября-2 ноября 2005 г.) / ред.: М. М. Рашковецкий, О. Ксендзюк. – Одесса : Негоциант, 2006. – С. 19-26.

Жаботинский В. Речь к учителям: что есть национальное воспитание? : фрагменты / В. Жаботинский (Зеев) // Мигдаль – Times. – 2009. – № 102. – С. 2-3.

Жаботинський В. Про мови та інше / В. Жаботинський // Дніпро. – 1991. – № 11/12. – С. 170-174.

Жаботинський В. Струве і українське питання / В. Жаботинський // Дніпро. – 1991. – № 11/12. – С. 178-182.

Жаботинский В. Е. Переводы песен и поэм Хаима-Нахмана Бялика / В. Е. Жаботинский. – Одесса : Друк, 2000. – 303 с. : ил.

Жаботинский В. Е. Пятеро: роман / В. Е. Жаботинский; предисл. М. Г. Соколянского. – Одесса : Optimum, 2000. – 210 c.

Жаботинский В. Е. Самсон Назорей : роман / В. Е. Жаботинский. – Одесса : Optimum, 2001. – XVI, 307 c.

Жаботинский В. Е. Слово о полку: История еврейского легиона по воспоминаниям его инициатора / В. Е. Жаботинский ; вступ. ст. и примеч. М. Г. Соколянский. – М. : Оптимум, 2002. – 222 с. : ил. – В вып. дан. авт.: Владимир (Зеев) Жаботинский.

Жаботинский В. Е. Сочинения / Владимир Евгеньевич Жаботинский ; ред. и сост. Е. М. Голубовский. – Одесса : Друк, 2001. – Т. 1: Пятеро, 303 с.

Жаботинский В. Е. Сочинения / Владимир Евгеньевич Жаботинский ; ред. и сост. Е. М. Голубовский. – Одесса : Друк, 2001. – Т. 2: Переводы песен и поэм Хаима-Нахмана Бялика. – 303 с.

Жаботинский В. Е. Я – сын своей поры : стихотворения, переводы / сост. Е. М. Голубовский. – Одесса : Друк, 2001. – 127 с.

Жаботинський В. Вибрані статті з національного питання / В. Жаботинський ; пер., вступ. ст., приміт. і комент.: Клейнер, Ізраїль. – Репринт. вид. 1983 р. в Нью- Йорку. – Київ : Респ. асоціація українознавців, 1991. – 136 с.

Идеология и практика международного сионизма : сб. науч. трудов / отв. ред. Л. Е. Беренштейн. – Киев : Наукова думка, 1981. – 172 с.

Кац М. «Пятеро» заговорят по-английски / М. Кац // Мория : Альманах общественной организации «Общинный дом еврейских знаний "Мория"». – 2004. – № 1. – С. 98-105.

Кацис Л. В. Жаботинский и В. Розанов. Об одной незамеченной полемике (1911-1913-1918) / Л. Кацис // Кацис Л. Русская эсхатология и русская литература / Л. Кацис. – М. : ОГИ, 2000. – С. 62-88. – (Исследования по истории русской мысли ; Т. 5)

Копанский Я. М. Владимир (Зеев) Жаботинский и еврейская Бессарабия / Я. М. Копанский // Одесса и еврейская цивилизация. Катастрофа, сопротивление, победа. IV международная научная конференция : сборник материалов (Одесса, 31 октября-2 ноября 2005 г.) / ред.: М. М. Рашковецкий, О. Ксендзюк. – Одесса : Негоциант, 2006. – С. 100-118.

Левбарг О. «... Видатний український єврей» : [Володимир Жаботинський] / О. Левбарг // Слово і час. –1991. – № 9. – С. 86-87.

Литвак С. Концепція національної мови і національної літератури у публіцистиці Володимира (Зеєва) Жаботинського / С. Литвак // «Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи» : матеріали міжнар. конф. (Київ, 2-5 вересня 1997 р.) / редкол.: Г. Аронов [та ін.]. – Київ, 1998. – Т. 2. – С. 239-242.

Подольський А. Володимир Жаботинський та українські національні змагання першої чверті ХХ ст.: цінності міжетнічних відносин / А. Подольський // Історія в сучасній школі. – 2012. – № 6. – С. 41-43.

Соколянский М. Г. Идея сопротивления в сочинениях и политической деятельности Владимира Жаботинского / Марк Георгиевич

Соколянский // Одесса и еврейская цивилизация. Катастрофа, сопротивление, победа. IV международная научная конференция : сборник материалов (Одесса, 31 октября-2 ноября 2005 г.) / ред.: М. М. Рашковецкий, О. Ксендзюк. – Одесса : Негоциант, 2006. – С. 9-18.

Соколянский М. Г. Конечно в Одессе. Малая родина Вл. Жаботинского : к 125-летию со дня рождения Владимира (Зеева) Жаботинского / М. Г. Соколянский. – Одесса : Optimum, 2005. – 197 с. : ил. – (Малая лит.-худож. серия «Вся Одесса»).

Юргенсон Л. «Одесса-мама» Владимира Жаботинского / Л. Юргенсон // Дерибасовская-Ришельевская : Одесский альманах. – 2006. – № 25. – С. 34-39.

REFERENCES

Aleksandrov R. Esli mozhno budet opiat nchat s Odessy : k 125-letiiu so dnia rozhdeniia Vladimira (Zeeva) Zhabotinskogo. ["If you can start again with Odessa": to the 125th anniversary of the birth of Vladimir (Zeev) Zhabotinskii] Migdal – Times, 2005, no. 1, pp. 10-11.

Antonishyna T. P. Natsionalni pohliady V. Zhabotynskogo [National views of V. Zhabotinskii] Intelihentsiia I vlada. Seriia: istoniia, 2009, no. 15, pp. 219-224.

Bela M., Lorenson A., Korol M. Mir Zhabotinskogo. [World of Zhabotinskii] Ierusalim, Moskva, 1992, 335 p.

Bozhko A. Vladimir Zhabotinskii v Italii (k istoirii maloizvesnogo soneta). [Vladimir Zhabotinskii in Italy (to the history of a little-known sonnet)] Serebrianyi vek: dialog kultur [Silver Century: Dialogue of Cultures]. Odessa, 2012, pp.674-683.

Bozhko A. Vladimir Zhabotinskii v Italii [Vladimir Zhabotinskii in Italy]. Dom kniazia Gagarina. Odessa, 2011 pp. 148-157.

Bozhko A. Italianskii sonnet. [Italy sonnet] Migdal – Times, 2014, no. 127, pp. 24-26.

Vaiskopf M. “Kozlinaia pesn” Zhabotinskogo ["Goat Song" of Zhabotinskii] Deribasovskaia-Rishelevskaia, 2003, no. 15, pp. 251-260.

Vaiskopf M. Mezhdu Bibliei I avangardom: fabula Zhabotinskogo. [Between Bible and the avant-garde: the plot of Zhabotinskii] Novoe literaturnoe obozrenie, 2006, no. 4, pp. 131-144.

Vasileva E. Semantika sily v romane V. Zhabotinskogo “Samson Nozorei”. [Semantics of force in V. Zhabotinskii's novel "Samson Nazorei"] Odessa i evreiskaia tsivilizatsyia. Katastrofa, soprotivlenie, pobeda. Odessa, 2006, pp.19-26.

Zhabotinskii V. Rech k uchiteliam: chto est natsyonalnoe vospitanie? : fragment. [The speech to teachers: what there is a national education?: fragments] Migdal – Times, 2009, no. 102, pp. 2-3

Zhabotinskyi V. Pro movy ta inshe (1991) [About languages and other] Dnipro, no. 11/12, pp. 170-174.

Zhabotinskyi V. Struve i ukrainske pytannia [Struve and Ukrainian question] Dnipro, 1991, no. 11/12, pp. 178-182.

Zhabotinskii V. Perevody pesen i poem Khaima-Nakhmana Bialika.[ Translations of songs and Haim-Nakhman Byalik's poems]. Odessa, 2000, 303 p.

Zhabotinskii V. Piatero. [Five]. Odessa, 2000, 210 p.

Zhabotinskii V. Samson Nazorei. [Samson Nazorei]. Odessa, 2001, 307 p.

Zhabotinskii V. Slovo o polku: istoriia evreiskogo legiona po vospominaniiam ego initsiatora [Word about a regiment: History of the Jewish legion on memoirs of his initiator]. Moskva, 2002, 222 p.

Zhabotinskii V. Sochinenia. [Compositions]. Odessa, 2001, iss. 1, 303 p.

Zhabotinskii V. Sochinenia. [Compositions]. Odessa, 2001 iss. 2, 303 p.

Zhabotinskii V. Ya syn svoei pory. [I am a son of a certain time]. Odessa, 2001, 127 p.

Zhabotinskyi V. Vybrani statti z natsionalnoho pytannia. [The chosen articles on an ethnic question]. Kyiv, 1991, 136 p.

Ideologiia i praktika mezhdunarodnogo suonizma. [Ideology and practice of the international Zionism]. Kyiv, 1981, 172 p.

Kats M. “Piatero” zagovoriat po-angliiski. [“Five” will speak English]. Moriia, 2004, no. 1, pp. 98-105.

Katsys L. V. Zhabotinskii I V. Rozanov. Ob odnoi zamechatelnoi polemike (1911-1913-1918). [Zhabotinskii and V. Rozanov. About one unnoticed polemic (1911-1913-1918)]. Katsys L. Russkaia eskhatologia i russkaia literatura. Moskva, 2000, pp. 62-88.

Kopanskii Ya. Volodymyr (Zeev) Zhabotinskii i evreiskaia Bessarabiia. [Vladimir (Zeev) Zhabotinskii and Jewish Bessarabia]. Odessa i evreiskaia tsivilizatsyia. Katastrofa, soprotivlenie, pobeda. Odessa, 2006, pp. 100-118.

Levbarh O. “…Vydatnyi ukrainskyi ievrei”. [Famous Ukrainian Jew]. Slovo i chas, 1991, no. 9, pp. 86-87.

Lytvak S. Kontseptsiia natsionalnoi movy i natsionalnoi literatury u publitsystytsi Volodymyra (Zeeva) Zhabotynskogo. [The concept of national language and national literature in journalism of Vladimir (Zeev) Zhabotinskii]. Yevreiskaia istoriia ta kultura v krainakh Zentralnoi ta Skhidnoi Yevropy. Kyiv, 1998, 2, pp. 239-242.

Podolskyi A. Volodymyr Zhabotynskyi ta ukrainski natsionalni zmahannia pershoi chverti XX stolittia: tsinnosti mizhetnichnykh vidnosyn. [Vladimir Zhabotinskii and Ukrainian national competitions of the first quarter of the 20th century: values of the interethnic relations]. Istoriia v suchasnii shkoli, 2012, no. 6, pp. 41-43.

Sokolianskii M. Ideia soprotivleniia v sochineniiakh I politicheskoi deiatelnosti Vladimira Zhabotinskogo. [The idea of resistance in compositions and political activity of Vladimir Zhabotinsky]. Odessa i evreiskaia tsivilizatsyia. Katastrofa, soprotivlenie, pobeda. Odessa, 2006, pp.9-18.

Sokolianskii M. Konechno v Odesse. Malaia Rodina V. Zhabotinskogo : k 125-letiiy so dnia rozhdeniia Vladimira (Zeeva) Zhabotinskogo. [Certainly in Odessa. Small homeland of V. Zhabotinskii: to the 125 anniversary since the birth of Vladimir (Zeev) Zhabotinskii]. Odessa, 2005, 197 p.

Yurgenson L. “Odessa-mama” Volodymyr Zhabotinskogo ["Odessa mother" by Vladimir Zhabotinskii]. Deribasovskaia-Rishelevskaia, 2006, no. 25, pp. 34-39.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.