НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ЯК КОМУНІКАТОР НАУКОВОЇ ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Автор(и)

  • О. О. Олійник Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Ключові слова:

академічна доброчесність, наукова етика, культура академічної доброчесності, плагіат, Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Анотація

У статті охарактеризовано поняття «академічна доброчесність» та «наукова етика», розкриваються ключові події та документи, які визначили політику сприяння академічній доброчесності та методи запобігання плагіату в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. Показано як Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова взаємодіє з учасниками освітнього і наукового процесів, та яку роль відіграє. Зроблено висновок, що Наукова бібліотека ОНУ як науковий та просвітницький центр добре усвідомлює значення культури академічної доброчесності та готова активно діяти для її реального впровадження в освітній процес.

Посилання

Бібліотека в освітньому просторі : бібліотека ЗВО як центр формування академічної доброчесності / голов. ред. О. Б. Айвазян; ред.кол.: О. О. Мацей, [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 44 с. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://library.khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/buleten25.pdf (дата звернення 16.11.2023). – Загол. з екрана.

Воскобойнікова-Гузєва О. В. Академічна доброчесність та бібліотеки: програма підвищення кваліфікації працівників бібліотек / О. В. Воскобойнікова-Гузєва, [та ін.] // Укр. біб. асоц. – Київ : УБА, 2018. – 40 с. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.donnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/8/2019/08/Programa-pidvishhennya-kvalifikaczi%D1%97-praczivnikiv-biliotek.pdf (дата звернення: 16.11.2023). – Загол. з екрана.

Етичний кодекс ученого України [Електронний ресурс] : Постанова загальних зборів НАН України № 2 від 15.04.2009 // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верховна Рада України. – Електронні текстові дані. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002550-09#Text (дата звернення 16.11.2023). – Загол. з екрана.

Кукзнецова Н. В. Участь ОНУ імені І.І. Мечникова у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» / Н. В. Кукзнецова // Центр забезпеч. якості освіти Одес. нац. ун-ту. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://onu.edu.ua/uk/osvita/uchast-onu-imeni-ii-mechnykova-u-proiekti-initsiatyva-akademichnoi-dobrochesnosti-ta-iakosti-osvity (дата звернення: 16.11.2023). – Загол. з екрана.

Методичні рекомендації щодо забезпечення академічної доброчесності в закладах загальної середньої та позашкільної освіти / авт.-уклад.: К. О. Годік, О. Г. Фіданян, О. І. Федосеєв. – Київ : КПНЗ «Київ. Мала акад. наук учн. молоді», [та ін.], 2021. – 46 с. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:https://kman.kyiv.ua/wpcontent/uploads/2021/03/metod_rekomendacziyi_akadem_dobrochesnist.pdf (дата звернення: 16.11.2023). – Загол. з екрана.

Москалевич Є. Доброчесність та культура Ctrl+C/Ctrl+V [Електронний ресурс] / Є. Москалевич // American Councils for international education. – Київ, 2020, 3 листоп. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://americancouncils.org.ua/dobrochesnist-ta-kultura-ctrl-c-ctrl-v/ (дата звернення: 15.11.2023). – Загол. з екрана.

Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ : методичні поради / Укр. бібл. асоц. ; авт.-уклад.: Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова. – Київ : УБА, 2016. – 39 с. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.donnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/8/2019/08/Navch.stud.AD-u-bibliot.VNZ.pdf (дата звернення: 16.11.2023). – Загол. з екрана.

Про Освіту [Електронний ресурс] / Закон України № 3143-IX від 10.06.2023 // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верх. Рада України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3 (дата звернення: 16.11.2023). – Загол. з екрана.

Сацик В. Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти? [Електронний ресурс] / В. Сацик. – Електрон. текст. дані. – [Україна], 16 берез. 2017. – Режим доступу: http://education-ua.org/ua/articles/930-akademichna-dobrochesnist-mifichna-kontseptsiya-chi-dievij-instrument-zabezpechennyayakosti-vishchoji-osviti (дата звернення 16.11.2023). – Загол. з екрана.

Семененко Л. П. Академічна доброчесність — запорука якісної освіти / Л. П. Семененко // Роль біб. у створ. когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука : зб. наук. пр. – Харків, 2016. – С. 145-150. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://repository.kpi.kharkov.ua/items/63208c86-a980-430e-8981-f8f0326744a6 (дата звернення 16.11.2023). – Загол. з екрана.

Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: метаморфози навчального дизайну : зб. матеріал. 9-ї міжнар. наук.-практ. конф., 3-4 берез. 2021 р. / Укр. бібл. асоц., редкол. : В. С. Пашкова, [та ін.]. – Київ : УБА, 2021. – 149 с. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : https://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/7467/document.pdf (дата звернення 16.11.2023). – Загол. з екрана.

Терехова Л. Путівник з академічної доброчесності для позашкілля / Л. Терехова // Academic IQ –Київ, 2022. – 86 с. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://academiq.org.ua/wpcontent/uploads/2022/10/Putivnyk-z-akademichnoyi-dobrochesnosti-dlya-pozashkillya.pdf (дата звернення: 16.11.2023). – Загол. з екрана.

Фундаментальні цінності академічної доброчесності / ред. Т. Фішман ; пер. з англ. – Південна Каліфорнія, 1999. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.donnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/8/2019/08/Fundam.czinnosti-Akad.dobroch_.pdf (дата звернення: 16.11.2023). – Загол. з екрана.

Якуніна Н. В. Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці [Електронний ресурс] / Н. В. Якуніна, [та ін.]. – Київ : УБА, 2016. – 41 с. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65695 (дата звернення: 16.11.2023). – Загол. з екрана.

Lampert L. D. Combating student plagiarism: an academic librarian's guide / L.D. Lampert. – Witney : Chandos Publishing (Oxford) Limited, 2008. – 183 p. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : https://www.sciencedirect.com/book/9781843342823/combating-student-plagiarism (дата звернення 16.11.2023). – Загол. з екрана.

Unicheck [Електрон. ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Unicheck (дата звернення 16.11.2023). – Загол. з екрана.

Завантаження

Опубліковано

2024-04-04

Номер

Розділ

Бібліотека у сучасному інформаційному просторі