ДАРЧІ НАПИСИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ БІОГРАФІЇ ВЧЕНОГО: НА ПРИКЛАДІ ОСОБИСТОГО ЗІБРАННЯ ПРОФЕСОРА П. Й. КАРИШКОВСЬКОГО-ІКАРА У ФОНДАХ НБ ОНУ

Тетяна Миколаївна Бикова

Анотація


У статті досліджено дарчі написи, виявлені на примірниках з особистого книжкового зібрання П. Й. Каришковського-Ікара, що зберігається у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Розкрито потенціал інскриптів як історичного джерела у вивченні біографії власника зібрання. Приділено увагу окремим виданням, що ілюструють зміну наукових інтересів вченого та відтворюють його комунікативні зв'язки з науковою спільнотою. 


Ключові слова


дарчі написи; інскрипти; книжкове зібрання; Каришковський-Ікар П. Й.; Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова; історичне джерело; біографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Агбунов М. В. Античная география Северного Причерноморья / М. В. Агбунов. – М. : Наука, 1992. – 237 с.

Агбунов М. В. Загадки Понта Эвксинского : (Античная география Северо-Западного Причерноморья) / М. В. Агбунов. – М. : Мысль, 1985. – 160 с.

Алпатов В. М. Член-корреспондент РАН Зинаида Владимировна Удальцова (1918–1987) / В. М. Алпатов // Новая и новейшая история. – 2008. – № 6. – С. 185–196.

Бачинська О. А. Міжнародні наукові читання «Південна Україна: козацька та післякозацька доба» / О. А. Бачинська, Т. В. Чухліб // Укр. іст. журн. – 2012. – № 5. – С. 222–224.

Бикова Т. М. Особисте книжкове зібрання історика, археолога, нумізмата, професора Одеського університета Петра Йосиповича Каришковського-Ікара у фондах НБ ОНУ / Т. М. Бикова, Н. М. Купріянова // Бібл. Меркурій. – 2021. – Вип. 1 (25). – С. 25–34.

Государственный архив Одесской области: путеводитель / сост.: А. Д. Бачинский [и др.]. – Одесса : Одес. кн. изд-во, 1961. – 387 с.

Доманский Я. В. Древняя художественная бронза Кавказа в собрании Государственного Эрмитажа / Я. В. Доманский. – М. : Искусство, 1984. – 238 с.

Доманский Я. В. Несколько воспоминаний о жизни Петра Осиповича Карышковского / Я. В. Доманский // Древнее Причерноморье. – Одесса : Астропринт, 2005. – С. 46–50.

Иевлев М. М. Очерки античной палеоэкологии Нижнего Побужья и Нижнего Поднепровья / М. М. Иевлев. – Киев : О. Філюк, 2014. – 276 с. – Сведения доступны также через Интернет: https://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-ocherki-antichnoy-paleoekologii-nizhnego-pobuzhyai-nizhnego-podneprovya.pdf (дата обращения: 14.12.2021).

Казаманова Л. Н. Введение в античную нумизматику : учеб. пособ. для студентов ист. фак. унтов / Л. Н. Казаманова. – М. : Изд-во МГУ, 1969. – 302 с.

Каменецкая Е. В. Владислав Всеволодович Кропоткин – археолог и нумизмат (по материалам личного архива) // Вестн. Балт. федер. ун-та им. И. Канта. Серия: Гуманит. и обществ. науки. – 2007. – № 12. – С. 8–14. – Сведения доступны также через Интернет: https://cyberleninka.ru/article/n/vladislav-vsevolodovich-kropotkin-arheolog-i-numizmat-pomaterialam-lichnogo-arhiva (дата обращения: 14.12.2021).

Карышковский П. О. Автобиография / П. О. Карышковский // Stratum plus. – 1999. – № 6. – С. 19.

Кропоткин В. В. Клады римских монет на территории СССР / В. В. Кропоткин. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 135 с., 2 л. табл., 12 л. ил. – (Археология СССР. Свод археологических источников).

Крыжицкий С. Д. Жилые ансамбли древней Ольвии, IV–II вв. до н. э. / С. Д. Крыжицкий. – Киев : Наук. думка, 1971. – 140 с.

Крыжицкий С. Д. Ольвия – память тысячелетий : очерк / С. Д. Крыжицкий, Н. А. Лейпунская ; отв. ред. П. О. Карышковский. – Одесса : Маяк, 1982. – 118 с.

Кульчицький С. Про юнацькі роки Одеського краєзнавця Анатолія Бачинського // Краєзнавство. – 2013. – № 1. – С. 111–115.

Левченко В. В. В начале пути: формирование научных интересов Петра Осиповича Карышковского / В. В. Левченко // Древнее Причерноморье. – 2013. – Вып. 10. – С. 380–387.

Науково-довідковий апарат до документів Національного архівного фонду у Державному архіві Одеської області (на допомогу користувачу) : метод. рек. / уклад. Л. Г. Білоусова. – Одеса : Держ. архів Одес. обл., 2012. – 40 с.

Новікова Л. В. До питання про джерельний потенціал мемуаристики для вивчення історії Одеського державного університету в другій половині ХХ ст. / Л. В. Новікова // Ювіл. зб. наук. пр., присвяч. 150-річчю Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2015. – С. 39–58.

Пиоро И. С. Объективность и оригинальность в научном творчестве В. В. Кропоткина / И. С. Пиоро // Stratum plus. – 2000. – № 6. – С. 10–15.

Повідомлення НАН України [Електронний ресурс] / НАН України. – Електрон. дані. – Україна, Київ, 29 січ. 2018. – Режим доступу: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=3731 (дата звернення: 14.12.2021). – Назва з екрана.

Руссев Н. Возвращение Икара Счастливого (субъективные заметки) / Н. Руссев // Stratum plus. – 1999. – № 6. – С. 11–18.

Сюзюмов М. Я. [Рецензия] / М. Я. Сюзюмов // Византийский временник. – М., 1964. – Т. 25. – С. 236–243. – Рец. на кн.: Горянов Б. Т. Поздневизантийский феодализм / Б. Т. Горянов. М.-Л., 1962. 502 с.

Шершун Т. М. Архівна спадщина Петра Йосиповича Каришковського-Ікара (1921–1988) у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: до 100-річчя від дня народження вченого / Т. М. Шершун // Бібл. Меркурій. – 2021. – Вип. 1 (25). – С. 73–77.

Kropotkin V. V. Les trouvailles de monnaies romaines en U.R.S.S. / V. V. Kropotkin ; ed. par G. Depeyrot. – Wetteren : Moneta, 2005. – 363 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.