ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ НАУКОВЦІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Олена Сергіївна Мурашко

Анотація


У статті мова йдеться про один з напрямків наукової роботи НБ ОНУ – біографічні дослідження. Результатом цих досліджень є різні типи публікацій – від монографій до публікацій у наукових виданнях, списки літератури, картотека «Біословник», що містить праці вчених університету, особисті архіви професорів та співробітників Новоросійського, пізніше – Одеського університету, Архів НБ ОНУ «Матеріали до біографій співробітників ОНУ імені І. І. Мечникова», а також персональні бази даних, які створює Інформаційно-бібліографічний відділ. До 155-річчя ОНУ імені І. І. Мечникова Науковою бібліотекою було ініційовано створення БД «Шановані наукою», що планується як персональні бази даних, присвячені професорам та викладачам ОНУ імені І. І. Мечникова, які стали видатним вченими, яким присвячені конференції, читання тощо, організаторами яких є підрозділи університету.


Ключові слова


біографістика; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; бази даних власної генерації; вчені ОНУ; База даних «Шановані наукою»

Повний текст:

PDF

Посилання


Випускники Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : енциклопед. слов. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; авт. вступ. ст. та голов. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; редкол.: В. В. Глєбов [та ін.] ; бібліогр. ред. О. С. Мурашко ; упоряд.: В. П. Пружина, В. В. Самодурова. – Одеса : ОНУ, 2019. – 700 с., 24 с. іл.

Вітчизняний науковець зі світовим ім’ям: до 175-річчя з дня народження І. І. Мечникова [Електронний ресурс] : віртуальна виставка / уклад. Т. С. Кара ; Наук. б-ка Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. – Електрон. дані (32 слайди). – Україна, Одеса. – Трав., 2020. – Режим доступу: https://bit.ly/37Qbvmy (дата звернення: 05.12.2020). – Назва з екрана.

Вчені ОНУ [Електронний ресурс] : персональна база даних / Наук. б-ка Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. – Електрон. дані. – Україна, Одеса. – 2010–2020. – Режим доступу: https://bit.ly/3qCDM8Z (дата звернення: 05.12.2020). – Назва з екрана.

Георгій (Джорджи) Антонович Гамов – видатний фізик, астрофізик, космолог ХХ століття. Розд. : Джерела до біографії [Електронний ресурс] : база даних / Наук. б-ка Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. – Електрон. дані. – Україна, Одеса. – 2019–2020. – Режим доступу: https://bit.ly/2VTHfBQ (дата звернення: 05.12.2020). – Назва з екрана.

Георгій (Джорджи) Антонович Гамов – видатний фізик, астрофізик, космолог ХХ століття. Розд. : Життя вченого у світлинах [Електронний ресурс] : база даних / Наук. б-ка Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. – Електрон. дані. – Україна, Одеса. – 2019–2020. – Режим доступу: https://bit.ly/39VXJSc (дата звернення: 05.12.2020). – Назва з екрана.

Георгій (Джорджи) Антонович Гамов – видатний фізик, астрофізик, космолог ХХ століття. Розд. : Наукові конференції та літні школи, присвячені Г. А. Гамову [Електронний ресурс] : база даних / Наук. б-ка Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. – Електрон. дані. – Україна, Одеса. – 2019–2020. – Режим доступу: https://bit.ly/2JPNkN1 (дата звернення: 05.12.2020). – Назва з екрана.

Георгій (Джорджи) Антонович Гамов – видатний фізик, астрофізик, космолог ХХ століття. Розд. : Праці вченого [Електронний ресурс] : база даних / Наук. б-ка Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. – Електрон. дані. – Україна, Одеса. – 2019–2020. – Режим доступу: https://bit.ly/33XhFQW (дата звернення: 05.12.2020). – Назва з екрана.

Професори Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : біогр. довід. : у 2 т. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; гол. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; редкол.: В. В. Глєбов [та ін.] ; упоряд. та бібліогр. ред.: О. С. Мурашко, В. П. Пружина, В. В. Самодурова. – Одеса : ОНУ, 2020. – Т. 1 : Ректори (1865–2020). – 160 с.

Професори Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : біогр. довід. : у 2 т. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; авт. вступ. ст. ,та гол. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; редкол.: В. В. Глєбов [та ін.] авт. кол.: Т. М. Бикова [та ін.] ; упоряд. та бібліогр. ред.: О. С. Мурашко, В. П. Пружина, В. В. Самодурова. – Одеса : ОНУ, 2020. – Т. 2 : Професори (2005–2020). – 334 с.

References

Vypusknyky Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova : entsykloped. slov. [Graduates of the Odessa National I. I. Mechnikov University : encyclopedic dictionary] Odesa, 2019, pp. 700, 24.

Kara T. S. Vitchyznianyi naukovets zi svitovym im’iam: do 175-richchia z dnia narodzhennia I. I. Mechnykova [Domestic scientist with a worldwide reputation : to the 175th anniversary of I. I. Mechnikov]. Naukova biblioteka Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova. Virtualni vystavky [Scientific library Of Odessa I. I. Mechnikov National University. Virtual exhibitions]. Available at: https://bit.ly/37Qbvmy

Vcheni ONU : personalna baza danykh [Scientists of ONU: personal database]. Available at: https://bit.ly/3qCDM8Z

Heorhii (Dzhordzhy) Antonovych Hamov – vydatnyi fizyk, astrofizyk, kosmoloh XX stolittia. Rozdil : Dzherela do biohrafii [An outstanding physicist, astrophysicist, cosmologist of the 20th century Gueorguiy (George) Antonovich Gamov. Section: biography sources]. Naukova biblioteka Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova. Baza danykh [Scientific library of the Odessa I. I. Mechnikov National University. Database]. Available at: https://bit.ly/2VTHfBQ

Heorhii (Dzhordzhy) Antonovych Hamov – vydatnyi fizyk, astrofizyk, kosmoloh XX stolittia. Rozdil : Zhyttia vchenoho u svitlynakh [An outstanding physicist, astrophysicist, cosmologist of the 20th century Gueorguiy (George) Antonovich Gamov. Section: Scholar’s life in photographs]. Naukova biblioteka Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova. Baza danykh [Scientific library of Odessa I. I. Mechnikov National University. Database]. Available at: https://bit.ly/39VXJSc

Heorhii (Dzhordzhy) Antonovych Hamov – vydatnyi fizyk, astrofizyk, kosmoloh XX stolittia. Rozdil : Naukovi konferentsii ta litni shkoly, prysviacheni H. A. Hamovu [An outstanding physicist, astrophysicist, cosmologist of the 20th century Gueorguiy (George) Antonovich Gamov. Section: Scientific conferences and summer schools dedicated to G. A. Gamov]. Naukova biblioteka Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova. Baza danykh [Scientific library Of Odessa I. I. Mechnikov National University. Database]. Available at: https://bit.ly/2JPNkN1

Heorhii (Dzhordzhy) Antonovych Hamov – vydatnyi fizyk, astrofizyk, kosmoloh XX stolittia. Rozdil : Pratsi vchenoho [An outstanding physicist, astrophysicist, cosmologist of the 20th century Gueorguiy (George) Antonovich Gamov. Section: Scholar’s works]. Naukova biblioteka Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova. Baza danykh [Scientific library Of Odessa I. I. Mechnikov National University. Database]. Available at: https://bit.ly/33XhFQW

Profesory Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova : biohr. dovid. : u 2 t. T. 1 : Rektory (1865–2020). [Professors of Odessa National I. I. Mechnikov University. Biographical directory in 2 vol. Vol. 1. Rectors (1865-2020)]. Odesa, 2020, 160 p.

Profesory Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova : biohrafichnyi dovidnyk : u 2 t. T. 2 : Profesory (2005–2020) [Professors of Odessa National I. I. University. Biographical directory in 2 vol. Vol. 2. Professors (2005-2020)]. Odesa, 2020, 334 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.