ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ КАТАЛОГУ КНИЖКОВИХ ЗНАКІВ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ

Г. В. Великодна

Анотація


У статті розглянуто особливості підготовки альбому-каталогу книжкових знаків приватних власників на примірниках книг з фондів Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 


Ключові слова


альбом-каталог; книжковий знак; бібліофіл; Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Гребенюк Т. В. Владельческие книжные знаки в Отделе редких книг Российской государственной библиотеки : кат. / Т. В. Гребенюк. – М. : Пашков дом, 2010. – 502, [2] с.

Дениско Л. М. Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : кат. / Л. М. Дениско, Ю. К. Рудакова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 350 с.

Екслібриси Наукової бібліотеки Львовського національного університету імені Івана Франка / авт.-упоряд. та авт. вступ. ст. Н. Кіт-Копистянська ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Наук. б-ка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 152 с.

Иваск У. Г. Описание русских книжных знаков / У. Г. Иваск. – М., 1905–1918. – Вып. 1–3.

Ижик Л. В. Книжные знаки одесских библиофилов : моногр. исслед. / Л. В. Ижик ; [отв. ред. О. Ф. Ботушанская] ; Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького. – Одесса : ОННБ им. М. Горького, 2014. – 129, [1] с.

Книжкові знаки європейських бібліофілів у колекціях університетської бібліотеки : альб.-кат. / упоряд.: О. В. Полевщикова, М. В. Алєксєєнко, Г. В. Великодна ; авт. передм. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : Астропринт, 2017. – 162 с. – (Музеї Одеського національного університету імені І. І. Мечникова ; вип.: Музей книги, № 2).

Нестеренко П. В. Графічні техніки в екслібрисах XX ст. / П. В. Нестеренко // Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. – Київ : СПД Кравчук В. К. – 2003. – Вип. 3. – С. 348–355.

Соколов В. Дослідження суперекслібриса у сучасному книгознавстві / В. Ю. Соколов // Бібл. вісн. – 2016. – № 1. – С. 52–62.

Ціборовська-Римарович І. Провенієнції як джерело інформації про розповсюдження та побутування стародруків (на прикладі видань друкарні Бердичівського монастиря босих кармелітів (1760–1844) / І. Ціборовська-Римарович // Розмаїття культур: історія і соціально-комунікативна роль Книги : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. семінару (Харків, 12-15 квіт. 2011 р.). – Харків : ХНУ ім. В. Каразіна, 2012. – С. 264–275.

Швець Н. П. До методології дослідження «власницького знаку»: досвід роботи Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Я. Франка / Н. П. Швець // Рукописна та книжкова спадщина України: археограф. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів / відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. – Вип. 11. – С. 48–69.

References

Grebenyuk T. V. Vladelcheskiye knizhnyye znaki v Otdele redkikh knig Rossiyskoy gosudarstvennoy biblioteki: katalog [Owner's book inscriptions in the Department of Rare Books of the Russian State Library: catalog]. Moskow, 2010, pp. 502, [2].

Denysko L. M., Rudakova Yu. K. Knyzhkovi znaky na knyhakh iz kolektsiyi ridkisnykh vydan Natsionalnoyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernadskoho: kataloh [Book signs on books from the collection of rare editions of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine: catalog]. Kyiv, 2017, p. 350.

Ekslibrysy Naukovoyi biblioteky Lvovskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka [Exlibrises of the Scientific Library of Lviv Ivan Franko National University]. Lviv, 2013, p. 152.

Ivask U. G. Opisaniye russkikh knizhnykh znakov [Description of Russian bookmarks]. Moskow, 1905–1918, no 1–3.

Izhik L. V. Knizhnyye znaki odesskikh bibliofilov [Bookmarks of Odessa bibliophiles]. Odessa, 2014, pp. 129, [1].

Knyzhkovi znaky yevropeyskykh bibliofiliv u kolektsiyakh universytet·skoyi biblioteky: albom-kataloh [Bookmarks of European bibliophiles in the collections of the university library: album-catalog]. Odessa, 2017, p. 162.

Nesterenko P. V. Hrafichni tekhniky v ekslibrysakh XX st. [Graphic techniques in the exlibrises of the XX century]. Mystetstvoznavstvo Ukrayiny [Art studies of Ukraine]. Kyiv, 2003, vol. 3, pp. 348–355.

Sokolov V. Doslidzhennya superekslibrysa u suchasnomu knyhoznavstvi [Research of superoxilibris in modern book science]. Bibliotechnyy visnyk [Library Bulletin]. 2016, no 1, pp. 52–62.

Tsiborovska-Rymarovych I. Proveniyentsii yak dzherelo informatsii pro rozpovsyudzhennya ta pobutuvannya starodrukiv [Provinces as a source of information about the distribution and existence of the old printed matter]. Rozmayittya kultur: istoriya i sotsialno-komunikatyvna rol Knyhy [Diversity of cultures: the history and social and communicative role of the book]. Kharkiv, 2012, pp. 264–275.

Shvets N. P. Do metodolohiyi doslidzhennya «vlasnytskoho znaku»: dosvid roboty Naukovoyi biblioteky Lvivskoho natsionalnoho universytetu im. I. Ya. Franka [To the methodology of the study of «proprietary sign»: experience of the Scientific Library of the Lviv National University named after. I. Ya. Franko]. Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrayiny [Manuscript and book heritage of Ukraine]. Kyiv, 2007, no 11, pp. 48–69.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.