ДОВІДКОВИЙ РЕСУРС «ЛІТОПИС ОНУ: ДАТИ, ФАКТИ, ПОДІЇ» : ІСТОРІЯ УНІВЕРСИТЕТУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

А. Н. Гавриленко

Анотація


У доповіді викладено процес створення довідкового інформаційного ресурсу на прикладі електронного ресурсу «Літопис Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: дати, факти, події», присвяченого історії Одеського університету. Розглянуто етапи та методологічні основи створення інформаційного ресурсу. Проілюстровано фактографічний матеріал, представлений в інформаційному ресурсі, висвітлено основні віхи в історії університету.


Ключові слова


інформаційний ресурс; електронний ресурс; Одеський університет; Новоросійський університет; історія; Наукова бібліотека

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Краткие отчеты о состоянии и деятельности Императорского Новороссийского университета, [1866-1884 гг.]. – Одесса, [1866-1884].

Левченко В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.) : позитивний досвід невдалого експерименту / В. В. Левченко. – Одеса, 2010. – 427 с.

«Літопис Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: дати, факти, події» [Електронний ресурс] / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наукова б-ка. – Електрон. дані (3,57 Mb). – Одеса, 2015. – Режим доступу: http://lib.onu.edu.ua/napryam/do-150-r%D1%96chchya-onu.html (дата звернення: 10.12.2015). – Назва з екрану.

Маркевич А. И. Двадцатипятилетие Императорского Новороссийского университета : историческая записка. Академические списки. – Одесса : Экономическая тип., 1890. – XV, [1], 734, [2], XC с.

Одесский университет за 75 лет (1865-1940) / отв. ред.: К. П. Добролюбский. – Одесса : Б.и., 1940 . – 197 с.

Одеський державний університет імені І. І. Мечникова за роки незалежності України, 1991-2005 рр. / О. В. Запорожченко, Я. М. Біланчин, А. С. Васильев [та ін.] ; гол. ред. В. А. Сминтина ; Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 551 с.

Отчеты о состоянии и деятельности Императорского Новороссийского университета [1884 – 1915 гг. ]. – Одесса, [1885–1916].

Referens

Kratkiye otchety o sostoyanii i deyatelnosti Imperatorskogo Novorossiyskogo universiteta [Summary reports about a state and activity of Imperial Novorossiysk University]. Odessa, [1866-1884].

Levchenko V. V. Istoriia Odeskoho instytutu narodnoi osvity (1920-1930 rr.) : pozytyvnyi dosvid nevdaloho eksperymentu [History of the Odessa Institute of Education (1920-1930) : Positive experience of unsuccessful experiment]. Odesa, 2010, 427 p.

«Lіtopis Odeskogo natsіonalnoho unіversytetu іmenі І. І. Mechnikova: dati, fakti, podії» [Annals of Odessa I. I. Mechnikov National University: dates, facts, events]. Odesa, 2015. – Available at: http://lib.onu.edu.ua/napryam/do-150-r%D1%96chchya-onu.html

Markevich A. I. Imperatorskiy Novorossiyskiy universitet. Istoricheskaya zapiska i akademicheskiye spiski [The Imperial Novorossiysky University. Historical sketch and academic lists]. Odessa, 1890, 784 p.

Dobrolubskiy К .P. ed. Odesskiy universitet za 75 let (1865–1940). Odesa, 1940. 197 p.

Otchety o sostoyanii i deyatelnosti Imperatorskogo Novorossiyskogo universiteta [Reports on a state and activity of Imperial Novorossiysky university]. Odessa, [1885–1916].

Zaporozhchenko O. V., Bilanchyn Ia. M., Vasylev A. S. Odeskyi derzhavnyi universytet imeni I. I. Mechnykova za roky nezalezhnosti Ukrainy, 1991-2005 rr. [The Odessa state university for years of independence of Ukraine, 1991-2005]. Odesa, 2005, 551 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.