Загальні правила до публікацій

•        3.1. Загальні правила до публікацій

Представлена автором стаття повинна являти собою продукт його власної ідеї. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Редакційна колегія наукового видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці збірника.

Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю.

Основні вимоги до технічного оформлення рукописів

Технічні вимоги:

·        загальний обсяг статті – до 15 сторінок;

·        стандарти: бумага формату А 4; шрифт набору TimesNewRoman; назва, текст статті, додатки: кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,5; відомості про автора, анотації, ключові слова, резюме, список літератури: кегль 11 pt, міжрядковий інтервал – 1; поля – ліве - 30 мм , праве - 15 мм, верхнє – 20 мм,  нижнє - 20 мм; сторінки з нумерацією.

До редакції подається:

·        друкований примірник, підписаний авторами;

·        електронна версія на будь-якому електронному носії у форматі Мicrosoft Word;

·        електронна презентація доповіді, виконана у форматі Microsoft PowerPoint