УКРАЇНОЗНАВЧІ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Д. В. Кобельський

Анотація


У статті висвітлюються універсальні енциклопедичні видання з українознавчої тематики. Досліджується еволюційний розвиток українознавчої енциклопедії від перших універсальних довідкових праць про Україну до 21 століття. Особливу увагу звернено питанню про історичну складову видань, з якою метою вони видавались, аналізуються статті з історичної тематики.

Ключові слова


О. Рігельман; В. Рубан; енциклопедія; М. Бажан; Українська радянська енциклопедія; Енциклопедія українознавства; Енциклопедія сучасної України

Повний текст:

PDF

Посилання


Борчук С. Вітчизняна енциклопедична традиція ХХ ст. [Електроний ресурс] С. Борчук. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Nikp/2010_17/22.pdf (.–Загл. з екрану. дата звернення 08.12.2016.)

Енциклопедія українознавства. Загальна частина. Перевидання в Україні / Наукове т-во ім. Т. Шевченка у Сарселі (Франція); АН України, Ін-т укр. археографії, Фундація Енциклопедії України, Торонто (Канада). – Репринт. вид. 1949 р. – Київ : ВІПОЛ, 1994. [Т. 1]. – 1994. – XVI, 400 с.

Енциклопедія українознавства: Словникова частина / Наукове т-во ім. Т. Шевченка ; гол. ред.: В. Кубійович. – Репринт. відтворення вид. 1955-1984 років . – Київ : Молоде життя, 1993. – Т.1 : Абаза Микола - Голов'янко Зиновій. – 1993 . – [16], 400 с.

Енциклопедія українознавства: Словникова частина / Наукове т-во ім. Т. Шевченка ; гол. ред.: В. Кубійович. – Репринт. відтворення вид. 1955-1984 років. – Київ : Молоде життя, 1993. – Т.10: Хмельницький - Ящуржинський. – 2000. – 4015 с.

Железняк М. Енциклопедія сучасної України: історія створення [Електроний ресурс] / М. Железняк. –Режим доступу: http://akademperiodyka.org.ua/docs/science_ukr12/Zheleznyak.pdf .– Загл. з екрану. Дата звернення 08.12.2016.

Кубійович В. Дві українські енциклопедії / Володимир Кубійович, Володимир Маркусь. – Нью-Йорк: Пролог, 1961. – 146 с. – (Суспільно-політична бібліотека; Ч. ХІ).

Украинский народъ въ его прошломъ и настоящемъ / Под ред. Ф. Волкова, М. Грушевского, М. Ковалевского [и др.]. – Спб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1914. 360 с.

Українська радянська енциклопедія / гол. ред.: М. П. Бажан . – Вид. 2-е. – Київ : Голов. ред. УРЕ, 1977. –Т. 1 : А - Борона. – 1977. – 542 с.

References

Borchuk S. Vitchyzniana entsyklopedychna tradytsiia 20 st. [Elektronyi resurs] [Domestic encyclopedic tradition in the 21st century] Available at: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Nikp/2010_17/22.pdf (accessed 8 December 2016).

Entsyklopediia ukrainoznavstva. Zahalna chastyna. Perevydannia v Ukraini [Encyclopedia of the Ukrainian studies. common part. Reprinting in Ukraine. Kyiv : , 1994, [V. 1], 1994, XVI, 400 p.

Entsyklopediia ukrainoznavstva: Slovnykova chastyna [Encyclopedia of the Ukrainian studies: Dictionary]. Kyiv, 1993. t.1: Abaza Mykola - Holovianko Zynovii. 1993, [16], 400 p.

Entsyklopediia ukrainoznavstva: Slovnykova chastyna [Encyclopedia of the Ukrainian studies: Dictionary]. Kyiv, 1993. T.10: Khmelnytskyi – Yashchurzhynskyi, 2000, 4015 p.

Zhelezniak M. Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy: istoriia stvorennia [Elektronyi resurs] [Encyclopedia of modern Ukraine: creation history] available at: http://akademperiodyka.org.ua/docs/science_ukr12/Zheleznyak.pdf (accessed 8 December 2016).

Kubiiovych V., V/ Marcus Dvi ukrainski entsyklopedii [Two Ukrainian encyclopedias]. New-York, 1961, 146 p.

Ukrainskij narod v ego proshlom i nastojashhem [The Ukrainian people in the past and the present]. Saint-Petersburg, 1914, 360 p.

Ukrainska radianska entsyklopediia [Ukrainian Soviet encyclopedia]. Kyiv, 1977, t.1, 542 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.