ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК СКЛАДАЮЧА ІМІДЖА ЗВО. ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ УЧЕНИХ НА ОСНОВІ ДАНИХ SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE

Марина Алексеевна Подрезова

Анотація


Відповідність періодичних видань національним та міжнародним вимогам є одним із компонентів удосконалення та підтримки рейтингу університету, так як періодичні видання, передусім відображають науковий потенціал ЗВО. У статті розглядаються основні досягнення у розвитку університетських видань. Також зазначено, що доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, надає можливість не лише відстежувати останні та актуальні наукові публікації в авторитетних виданнях, але і за допомогою розширених можливостей пошуку, проводити порівняльний аналіз публікаційної активності провідних університетів України. Крім цього, зазначена роль репозитарію ОНУ, як ресурсу для популяризації наукових досягнень університету, а також відзначені найактивніші факультети за наповненням інформаційного ресурсу.


Ключові слова


наукові періодичні видання; фахові видання; наукометрія; міжнародні бази даних; рейтинг університетів; репозитарій

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 32 // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верх. Рада України. – Електрон. текст. дані. – Україна, 1994–2020. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18#Text (дата звернення: 30.11.2020). – Назва з екрана.

Про організацію проведення моніторингу видань, включених до Переліку наукових фахових видань України [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 р. № 1040 // Міністерство освіти і науки України : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Україна, 2017–2019. – Режим доступу: https://bit.ly/3mSAXNQ (дата звернення: 30.11.2020). – Назва з екрана.

Рейтинг університетів «ТОП-200 Україна» 2020 року [Електронний ресурс] // Освіта.ua. – Електрон. дані. – Україна, 2007–2020. – Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/rating/74898/ (дата звернення: 30.11.2020). – Назва з екрана.

Рейтинг університетів за показниками Scopus 2020 року [Електронний ресурс] // Освіта.ua. – Електрон. дані. – Україна, 2007–2020. – Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/rating/72780/ (дата звернення: 30.11.2020). – Назва з екрана.

Репозитарій Одеського національного університету [Електронний ресурс] : база даних / Наук. б-ка Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. – Електрон. дані. – Україна, Одеса, 2019–2020. – Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/ (дата звернення: 30.11.2020). – Назва з екрана.

Scopus [Електронний ресурс] : [бібліографічна, реферативна, наукометрична база даних] / Elsevier B. V. – Амстердам (штаб-квартира), 2020. – Режим доступу: https://www.scopus.com/standard/marketing.uri (дата звернення: 30.11.2020). – Назва з екрана.

Web of Science [Електронний ресурс] : [наукометрична, реферативна, міжнародна база даних] / Clarivate Analytics. – Филадельфия, Пенсильвания, США, 2020. – Режим доступу: https://bit.ly/37Wshlv (дата звернення: 30.11.2020). – Назва з екрана.

References

Pro Zatverdzhennia Poriadku naukovykh fakhovykh vydan Ukrainy : nakaz № 32 vid 15.01.2018 [About the statement of the Order of formation of the List of scientific professional editions of Ukraine: the Order № 32 from January 15, 2018]. Zakonodavstvo Ukrainy [Legal system of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18#Text

Pro orhanizatsiiu provedennia monitorynhu vydan vkliuchenykh do Pereliku naukovykh fakhovykh vydan Ukrainy : Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 11.08.2020 № 1040 [On the organization of monitoring of publications included in the List of scientific professional publications of Ukraine: Order № 1040 of the Ministry of Education and Science of Ukraine of August 11, 2020]. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy [Ministry of Education and Science of Ukraine]. Available at: https://bit.ly/3mSAXNQ

Reitynh universytetiv «TOP-200 Ukraina» 2020 roku [Ranking of universities "TOP-200 Ukraine" in 2020]. Osvita.ua [Освіта.ua]. Available at: https://osvita.ua/vnz/rating/74898/

Reitynh universytetiv za pokaznykamy Scopus 2020 roku [Ranking of universities according to Scopus 2020]. Osvita.ua [Освіта.ua]. Available at: https://osvita.ua/vnz/rating/72780/

Repozytarii Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova [Repository of Odessa National University]. Naukova biblioteka Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova. Virtualni vystavky [Scientific library Of Odessa I. I. Mechnikov National University. Virtual exhibitions]. Available at: http://dspace.onu.edu.ua:8080/

Scopus: Expertly curated abstract & citation database. Available at: https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60068530

Web of Science: a website with multiple databases that provide comprehensive citation data for many different academic disciplines. Available at: https://bit.ly/37Wshlv


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.